FEJLESZTŐ GRAFOLÓGIA

ÍRÁS- ÉS RAJZELEMZÉSI ALAPOK AZ ÍRÁSKÉSZSÉG ÉS A SZEMÉLYISÉG FEJLESZTÉSÉHEZ

ONLINE TOVÁBBKÉPZÉSEK


2024 augusztus 5 - 10.

2025 augusztus 4 - 9.

ONLINE TOVÁBBKÉPZÉSEK

2024 augusztus 5 - 10.

2025 augusztus 4 - 9.
Jelentkezési lap

JELENLÉTI TOVÁBBKÉPZÉSEK

Szeged 2024 július 15 - 20.

JELENLÉTI TOVÁBBKÉPZÉSEK


Szeged 2024 július 15 - 20.
Jelentkezési lap

A képzésről:

A tanfolyam ismeretanyaga több oldalról is hatékonyan segíti a résztvevők pedagógusi munkáját, kiegészítve szakmai eszközrendszerüket:

Célja egyrészt a pedagógusok eszköztárának bővítése a tanulói személyiség megismeréséhez és fejlesztéséhez; valamint a résztvevők önismeretének mélyítése, empátiás készségük növelése. A résztvevők a grafológiai alapismeretek segítségével felismerik a jellemző személyiségvonásokat, képességszinteket a gyermekírásokból-, rajzokból.

Szeretnénk elérni, hogy a grafológia ide vonatkoztatható alapismeretei, szemléletmódja átadásával a pedagógusgyakorlatban is széles körben elfogadottá váljon az írás biológiai – és pszichés meghatározottságának szemlélete, hogy ennek alapján számukra is hatékony megismerő rendszerként funkcionálhasson, segítve ezzel a fejlesztő munkát is. A tanfolyam hangsúlyt fektet a tulajdonságok, képességek és készségek vizsgálati lehetőségeinek bemutatásán keresztül, ezek grafológiai szempontú fejlesztési lehetőségeire is.

Célunk még, hogy a pedagógusok megismerjék az ide vonatkozó törvényeket, kompetenciahatáraikat, hogy ennek megfelelően időben megtegyék az esetlegesen szükséges lépéseket. A legtöbb probléma megoldása a megelőzésben rejlik. A tanfolyamon elsajátított ismeretek az írásképek elváltozásának korai felismerésére és a nem megfelelő szintű íráskészség okainak feltárására, így a megfelelő időben való szükséges lépések megtételére (pl. iskolapszichológus, logopédus, fejlesztő pedagógus bevonása) teszik képessé a résztvevőket, már a megelőző, prevenciós szakaszban.

Az előadások keretében ismertetett elméleti alapismereteket egyéni és csoportos műhelymunkák keretében, tanfolyami oktatócsomag írásminta fénymásolatain, illetve saját gyűjtésű anyagokon a gyakorlatban is vizsgálják a résztvevők. Az íráskészség fejlesztéséhez sajátélményű gyakorlatokat és játékokat integrálunk a képzés folyamatába. Az elméleti ismeretek gyakorlati alkalmazása megbeszélésre kerül az egységek folyamán,így a sikeres elsajátításról folyamatos visszajelzés történik.

A tanfolyam elvégzéséről szóló tanúsítvány megszerzésének feltétele: a gyakorlati órákon való aktív részvétel; valamint záró dolgozat megírása a képzés végén, amely a kurzus elméleti, illetve gyakorlati ismereteiben való jártasságról, az ismeretek gyakorlatban való alkalmazásának képességéről tájékoztat.

A tanfolyam főbb témakörei:

 • Etikai kérdések
 • Az írás dimenziói
 • Az írás- és rajzok elemzésének lépései
 • Az írás tanulásának fázisai, jobb- és balkezesség
 • Írászavarok – okok és fejlesztési lehetőségek
 • Rajzelemzési módszerek
 • Elemzés- és értékelés gyakorlati alkalmazhatósága a pedagógiai munkában:
 • Képesség- és személyiségfejlesztés grafológia szempontú lehetőségei
 • Tanulási szokások – személyiségtípus megfeleltetése
 • Figyelmi működés, az emlékezet zavarai az írásban – fejlesztési lehetőségek
 • Értelmi, érzelmi intelligencia, kreativitás, tehetség feltérképezése és fejlesztése
 • Pályaválasztás, pályaalkalmasság, párválasztás
 • Devianciák: drog, alkohol, gyógyszer jelei az írásban

 Taneszközök: Grafológia pedagógusoknak – tanfolyami jegyzet, Marunák Mária 2023.+ Írás- és rajzminta gyűjtemény.

(A tanfolyam díja tartalmazza a jegyzet és az oktatócsomag árát is.)

Időtartam: 60 óra – 60 kreditpontos képzés

Helyszín: Szeged vagy online

Lehetőség van kihelyezett tanfolyam szervezésére is, egyeztetéssel.

Célcsoport: Gyermekekkel és felnőttekkel foglalkozó szakemberek, óvónők, tanítók, általános- és középiskolai tanárok, osztályfőnökök, fejlesztő pedagógusok, gyógypedagógusok.

Jelentkezés feltétele: Pedagógus végzettség.

Csoportlétszám: 10-30 fő

Előírt követelmények: Aktív részvétel, záródolgozat.

Tanfolyamvezető: Marunák Mária grafológus, írásszakértő, tanár.

Részvételi díj: 58 000 Ft/ fő50 %-OS KEDVEZMÉNY A NYÁRI, INTERAKTÍV ONLINE KÉPZÉSRE: 29 000 FT/FŐ

(tanári karoknak, csoportoknak kedvezmény)

Várjuk jelentkezését: metodustan@gmail.com

További információ: 30/2903160

A tanfolyam elvégzését tanúsítvánnyal igazoljuk (60 kredit). Akkreditációs szám: 146/10/2023

ONLINE TOVÁBBKÉPZÉSEK


2024 augusztus 5 - 10.

ONLINE TOVÁBBKÉPZÉSEK


2024 augusztus 5 - 10.
Jelentkezési lap

JELENLÉTI TOVÁBBKÉPZÉSEK

Szeged 2024 július 15 - 20.

JELENLÉTI TOVÁBBKÉPZÉSEK


Szeged 2024 július 15 - 20.
Jelentkezési lap

Loading